Ptuj: Zaradi nepopolnih evidenc občina letno ob milijon evrov iz naslova NUSZ
Štajerski Tednik
Tipografija

Računsko sodišče je konec prejšnjega tedna objavilo poročilo o pravilnosti poslovanja Mestne občine (MO) Ptuj v letu 2014. Izdalo je mnenje s pridržkom. Revizorji so pregledali pripravo proračuna in zaključnega računa, izvrševanje proračuna, prihodke občine, investicijske odhodke in zadolževanje. Podlaga za revidiranje je bil realizirani proračun občine za leto 2014.

Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo nekatere nepravilnosti oziroma kršitve zakonodaje. Med drugim so ocenili, da je občina v obdobju petih let zaradi nepopolnih evidenc o zavezancih za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega  zemljišča (NUSZ) potencialno izgubila pet milijonov evrov prihodkov. »Ker občina pred letom 2013 ni imela popolnih evidenc zavezancev, ni zaračunavala NUSZ za vsa stavbna zemljišča oziroma vsem zavezancem. V letu 2014 je bilo za NUSZ skupaj odmerjeno 2,8 milijona evrov, kar je dobrih milijon evrov več kot v letu 2012. Če za oceno potencialnih prihodkov občine uporabimo to razliko, potem nezaračunano NUSZ za preteklih pet let znaša 5,4 milijone evrov,« so zapisali revizorji in dodali, da tovrstno ravnanje ni v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa, da morajo neposredni uporabniki zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna.

Nepravilnosti pri koncesiji za parkirišča

Računsko sodišče ugotavlja, da občina ni izvajala finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesije za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč. Med drugim od tedanjega koncesionarja (Komunalnega podjetja – KP Ptuj) ni izterjala dobička, ki ji je pripadal v skladu z določili pogodbe, prav tako tudi ni začela s postopki za razdrtje pogodbe zaradi bistvenih kršitev pogodbenih določil. V skladu s koncesijsko pogodbo bi morala občini do leta 2014 mesečno nakazovati 15, po letu 2014 pa 10 odstotkov neto prihodka od pobrane parkirnine: »Občina od koncesionarja ni pridobila dokazil, na podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti, ali ji je koncesionar nakazal pravilni znesek parkirnine. Prav tako občina ni izvajala strokovnega in finančnega nadzora nad izvajanjem koncesije,« navaja Računsko sodišče, ki je opozorilo tudi na neizterjani dobiček iz dejavnosti. »Komunala je na dan 31. december 2013 na dejavnosti urejanja javnih parkirišč izkazala 23.270 evrov dobička. V skladu s koncesijsko pogodbo bi morala polovico presežka nakazati v proračun občine, česar pa niso izvedli. 28. novembra 2014 je občina Komunalo pozvala, naj ji nakaže del presežka, ki ji po pogodbi pripada. IZ KP Ptuj so 19. decembra nato sporočili, da dobiček v skladu s sklepom skupščine ostane nerazporejen in se ga prenese v naslednje leto. A revizorji takšnemu pojasnilu Komunale niso prikimali:

O zadolžitvah brez soglasja in stavbnih pravicah v višini 3,7 mio evrov

Nedoslednosti na področju športa

Kaj sta o povedala nekdanji in sedanji župan

Javnim službam brez pravne podlage 300.000 evrov

 

 

 

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300